ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง 9 ตัวอย่าง 4-8 ตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 1